Thông tin mới về xe Audi

Đây là cách xe Audi giao tiếp với hệ thống đèn giao thông trên đường16:03:2018 | 11:40:00

Đây là cách xe Audi giao tiếp với hệ thống đèn giao thông trên đường

Công nghệ trên ô tô ngày càng phát triển. Hệ thống kết nối cơ sở hạ tầng với xe của Audi đã được triển khai thực tế trên nhiều khu vực.