Thông tin mới về MV Agusta Brutale 800

MV Agusta Brutale 800 America - Phiên bản đặc biệt dành tặng nước Mỹ07:07:2017 | 14:52:21

MV Agusta Brutale 800 America - Phiên bản đặc biệt dành tặng nước Mỹ

Chỉ có đúng 50 chiếc MV Agusta Brutale 800 America được sản xuất, tương ứng với số bang của nước Mỹ.