Thông tin mới về MINI

Những hãng xe nào có thể giữ chân người dùng tốt nhất hiện nay?24:03:2018 | 08:48:23

Những hãng xe nào có thể giữ chân người dùng tốt nhất hiện nay?

Có nhiều phương thức ta có thể sử dụng để đánh giá "mức độ thành công" của một hãng xe, chẳng hạn như chất lượng sản phẩm, độ hài lòng của người dùng, giá trị bán lại... Bài viết này sẽ đề cập tới một trong số những phương thức đó: Mức độ trung thành của khách hàng.