Cụ thể, tại Thông tư 42/2018/TT-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải đã bãi bỏ một các loạt quy định về việc cung cấp bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu gồm Hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các quy định cũ.

Đáng chú ý, theo Thông tư 42, tối đa trong 1 ngày làm việc, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ đăng ký kiểm tra và có kết quả thông báo cho Cơ sở nhập khẩu. Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra đầy đủ theo quy định thì Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận vào Bản đăng ký kiểm tra. Trường hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chưa đầy đủ theo quy định thì Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn Cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện lại.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất với Cơ sở nhập khẩu về thời gian và địa điểm kiểm tra. Thời gian kiểm tra không quá 5 ngày làm việc so với ngày đề nghị kiểm tra của Cơ sở nhập khẩu

Đối với xe nhập khẩu, Bộ Giao thông vận tải đã bãi bỏ hàng loạt quy định về việc cung cấp bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu. Việc cấp Chứng chỉ chất lượng xe cũng được rút ngắn từ 5 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra xe thực tế và nhận đủ hồ sơ; Rút ngắn thời hạn cấp Giấy chứng nhận cải tạo từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày xe cải tạo được nghiệm thu và đạt yêu cầu.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu, cơ quan kiểm tra chất lượng tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ đăng ký kiểm tra và có kết quả thông báo cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu trong thời gian tối đa 1 ngày làm việc. Cơ quan kiểm tra chất lượng thống nhất với tổ chức, cá nhân nhập khẩu về thời gian và địa điểm kiểm tra, nhưng thời gian kiểm tra không quá 5 ngày làm việc so với ngày đề nghị kiểm tra của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

Trong phạm vi 4 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra và tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan kiểm tra chất lượng cấp Giấy chứng nhận chất lượng hoặc Thông báo không đạt chất lượng.

Đối với các xe và động cơ chưa phù hợp quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, cơ quan kiểm tra chất lượng thông báo để tổ chức, cá nhân nhập khẩu khắc phục trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Quá thời hạn nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân nhập khẩu chưa có biện pháp khắc phục, cơ quan kiểm tra chất lượng phải ra Thông báo không đạt chất lượng nhập khẩu.

Việc giản lược nhiều thủ tục và thời gian đăng kiểm được nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu các phương tiện xe cơ giới, xe gắn máy mong đợi sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.