Thông tin mới về Tesla

Chưa thành công tại ASEAN, xe điện liệu có cửa tại Việt Nam?19:10:2017 | 08:00:00

Chưa thành công tại ASEAN, xe điện liệu có cửa tại Việt Nam?

Xe điện được dự đoán chắc nịch là xu hướng trong tương lai nhưng sự phổ biến của xe điện tại Việt Nam vẫn là nghi hoặc rất lớn khi loại hình phương tiện này chưa thành công trong khu vực.