[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 1.
[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 2.
[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 3.
[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 4.
[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 5.
[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 6.
[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 7.
[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 8.
[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 9.
[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào? - Ảnh 10.

Đồ hoạ: Mộng Mộng - Tổng hợp: Phúc Thành 

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị tại [đây]