Đề xuất mới về tạm nhập khẩu xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung “Điều 4. Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô , xe hai bánh gắn máy” như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô , xe hai bánh gắn máy gồm: Văn bản đề nghị tạm nhập khẩu xe ô tô/xe hai bánh gắn máy 1 bản chính; Chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp; Giấy xác nhận của cơ quan nơi đối tượng công tác tại Việt Nam về việc di chuyển tài sản hoặc thuyên chuyển nơi công tác từ nước khác đến Việt Nam; Sổ định mức miễn thuế do Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp; Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe; Văn bản thông báo của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đối tượng được tạm nhập khẩu miễn thuế vượt định lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy…

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy như sau:

Đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm nộp đầy đủ 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy quy định cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở cơ quan hoặc nơi cơ quan của đối tượng công tác đặt trụ sở.

Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và đối chiếu với định lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy tại Sổ định mức miễn thuế. Trường hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu là phù hợp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp nhận và thực hiện cấp giấy tạm nhập khẩu.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn đối tượng đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy tạm nhập khẩu xe;

Mỗi xe ô tô, xe hai bánh gắn máy tạm nhập khẩu được cấp 1 bộ giấy tạm nhập khẩu gồm 4 bản theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy tạm nhập khẩu xe ô tô/xe hai bánh gắn máy có giá trị làm thủ tục tạm nhập khẩu xe trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp.

Quá thời hạn ghi trên giấy tạm nhập khẩu, đối tượng quy định không thực hiện thủ tục tạm nhập khẩu xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thực hiện hủy giấy tạm nhập khẩu xe đã cấp.

Sau khi cấp giấy tạm nhập khẩu xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy thực hiện ghi nội dung đã cấp giấy tạm nhập khẩu xe vào Sổ định mức miễn thuế (ô dành cho xe ô tô, xe hai bánh gắn máy tạm nhập khẩu), đóng dấu xác nhận và giao cho đối tượng đề nghị cấp giấy cùng với 2 bản giấy tạm nhập khẩu xe ô tô/xe hai bánh gắn máy để nộp cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu theo quy định.