Thông tin mới về porsche 911 gts 2017

Lộ giá bán Porsche 911 GTS 2017 tại thị trường Việt Nam15:01:2017 | 15:32:19

Lộ giá bán Porsche 911 GTS 2017 tại thị trường Việt Nam

Các phiên bản 911 GTS 2017 đã được Porsche Việt Nam nhận đơn đặt hàng với mức giá cao nhất vào khoảng 9,51 tỷ Đồng.