Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 1.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 2.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 3.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 4.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 5.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 6.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 7.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 8.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 9.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 10.


Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 11.