Thông tin mới về trang bị

5 trang bị "chết yểu" trên ô tô05:05:2016 | 08:49:00

5 trang bị "chết yểu" trên ô tô

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khiến nhiều trang bị trên ô tô nhanh chóng đi vào quên lãng để nhường chỗ cho các tính năng hợp thời hơn.