Thông tin mới về ô nhiễm môi trường

Xe điện có thể gây ô nhiễm hơn cả xe thường04:07:2015 | 14:00:00

Xe điện có thể gây ô nhiễm hơn cả xe thường

Nhiều nhà kinh tế học đưa ra quan điểm nên đánh thuế xe điện cao hơn thay vì hỗ trợ, vì xe điện nhiều loại còn ô nhiễm hơn cả xe thông thường.