Mới đây, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QD-TTg quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2015. Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2018, các phương tiện giao thông hết hạn sử dụng, bao gồm xe mô tô, xe gắn máy và xe ô tô các loại, sẽ bị thu hồi, xử lý. Trong khi đó, săm, lốp, ắc-quy, pin các loại và dầu nhớt hết hạn sử dụng sẽ bị thu hồi, xử lý từ ngày 1/7/2016.

Theo Quyết định số 16/2015/QD-TTg, các nhà sản xuất phải tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ do mình đã bán ra thị trường Việt Nam và thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo thứ tự sau. Thứ nhất là tự thiết lập hoặc phối hợp với nhà sản xuất khác để thiết lập. Thứ hai là thiết lập tại địa điểm riêng hoặc phối hợp với cơ sở phân phối để thiết lập tại địa điểm của cơ sở phân phối.

Ngoài ra, các nhà sản xuất còn có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm thải bỏ của mình, khuyến khích tiếp nhận sản phẩm cùng loại với sản phẩm của mình đã bán ra thị trường mà không phân biệt nhãn hiệu hoặc nhà sản xuất. Đồng thời, tiếp nhận để xử lý những sản phẩm thải bỏ của mình đã đưa ra thị trường do nhà sản xuất khác thu hồi được khi có yêu cầu.

Các nhà sản xuát phải xây dựng và thực hiện chính sách hợp lý, ưu đãi, tuyên truyền đối với người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân thu gom chuyển giao sản phẩm thải bỏ tại điểm tiếp nhận. Bên cạnh đó là công khai thông tin về danh sách các điểm thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Khi tự thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, các nhà sản xuất được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được liên kết với các nhà sản xuất khác để cùng thực hiện thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ khác nhãn hiệu nhưng cùng loại. Thêm vào đó, các nhà sản xuất được phép thu hồi sản phẩm thải bỏ không phải do mình sản xuất trực tiếp nhưng là bộ phận cấu thành trong sản phẩm do mình sản xuất và bán ra thị trường.

Trong khi đó, người tiêu dùng có thể tự chuyển sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi, chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi, chuyển giao cho các đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải có chức năng phù hợp hoặc chuyển lại cho tổ chức, cá nhân sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế sản phẩm. Khi chuyển sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi, người tiêu dùng sẽ được hưởng quyền lợi theo chính sách của nhà sản xuất và có quyền yêu cầu nhà sản xuất tiếp nhận các sản phẩm thải bỏ do chính nhà sản xuất đo đưa ra thị trường.