Tốn 3 triệu USD vẫn chỉ được “mượn xe”   chỉ có thể là Ferrari FXX K

a