Một số hình ảnh chi tiết của GAZelle độ motorhome tại Việt Nam:

Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 2.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 3.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 4.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 5.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 6.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 7.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 8.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 9.

Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 12.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 13.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 14.
Thợ Việt chi 600 triệu đồng biến xe buýt mini GAZelle thành nhà di động: Đủ các phòng tiện lợi, áp dụng cả công nghệ 4.0 - Ảnh 15.