Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 1.
Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 2.
Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 3.
Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 4.
Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 5.
Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 6.
Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 7.
Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 8.
Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 9.
Rolls-Royce Cullinan qua miêu tả của Chủ tịch Đoàn Hiếu Minh và chuyên gia Hải Kar - Ảnh 10.

Buổi talkshow trực tuyến ra mắt xe Rolls-Royce Cullinan tại Hà Nội:

Ảnh: Mai Lân - Tới Nguyễn. Thiết kế: Mộng Mộng