[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 1.
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 2.
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 3.
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 4.
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 5.
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 6.
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 7.
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 8.
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 9.
[Photo Story] Những con số ấn tượng về GM, thương hiệu toàn cầu vừa bị VINFAST thâu tóm mảng thị trường Việt Nam - Ảnh 10.

Đồ hoạ: Mộng Mộng

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị tại [đây]