[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 1.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 2.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 3.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 4.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 5.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 6.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 7.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 8.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 9.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 10.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 11.
[Photo Story] Còn điều gì bạn chưa biết về Grab - Ứng dụng đang gây tranh cãi tại Việt Nam - Ảnh 12.

Đồ hoạ: Mộng Mộng - Tổng hợp: Phúc Thành

Xem thêm nhiều Photo Story tại đây.