Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 1.

10. Vencer Sarthe (2015 – 338 km/h)

Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 2.

9. Tramontana XTR (2007 – 325 km/h)

Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 3.

8. Ascari KZ1 (2005 – 323 km/h)

Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 4.

7. Arash AF8 (2016 – 322 km/h)

Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 5.

6. Venturi 400 GT (1994 – 290 km/h)

Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 6.

5. Toyota GT-One (1998 – 371 km/h)

Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 7.

4. Nissan R390 (1997 – 356 km/h)

Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 8.

3. Bristol Fighter (2004 – 340 km/h)

Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 9.

2. Mosler MT900S (2006 – 491 km/h)

Fast but Forgotten: 10 siêu xe sở hữu tốc độ đỉnh cao nhưng đã rơi vào quên lãng - Ảnh 10.

1. Dauer 962 (1993 – 405 km/h)

Tham khảo: Top Gear