Phần 1: Khám phá chi tiết Genesis G80 Sport 2018

Phần 2: Trải nghiệm lái Genesis G80 Sport 2018

Bộ ảnh chi tiết về Genesis G80 Sport 2018 tại Hà Nội:

Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 5.

Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 8.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 10.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 11.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 12.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 14.

Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 16.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 17.

Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 21.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 22.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 23.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 24.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 25.
Đánh giá Genesis G80 Sport 2018 hàng siêu hiếm tại Việt Nam: Hoàn thiện tốt, ga là dính lưng nhưng còn mềm đúng kiểu xe sang - Ảnh 26.