Dưới đây là 9 hình ảnh khung vỏ siêu xe với câu trả lời là mẫu xe tương ứng. Độ khó xếp theo thứ tự tăng dần từ 1 đến 9. Nếu trả lời đúng cả 9 xe, bạn là người rất am hiểu về siêu xe, đặc biệt là cấu trúc.