Bản tin tổ lái tội lỗi đớn đau cho pha sang đường và cái giá của sự ích kỉ