2021 - Năm sóng gió và sắp xếp lại thị trường ô tô Việt Nam
Cuộn để khám phá

Covid-19 không mới nhưng 2021 mới là thời điểm nó tác động rõ rệt tới thị trường ô tô Việt Nam khiến mọi thứ đảo lộn và đang dần được xếp sắp lại cho khởi đầu mới vào năm 2022.

autoPro 2021 Emagazine