Thông tin mới về xe coupe

Thêm 3 chiếc Mercedes-Benz C300 Coupe 3 tỷ Đồng tìm thấy chủ nhân02:02:2017 | 07:00:00

Thêm 3 chiếc Mercedes-Benz C300 Coupe 3 tỷ Đồng tìm thấy chủ nhân

2 trong số 3 chiếc Mercedes-Benz C300 Coupe tìm thấy chủ nhân đang địch cư tại Hải Dương và chiếc còn lại "làm dâu" ở Đồng Nai.