Thông tin mới về xe Chevrolet

Trộm phá khóa đại lý Chevrolet, 48 chiếc xe bị ăn cắp bánh27:08:2016 | 20:00:00

Trộm phá khóa đại lý Chevrolet, 48 chiếc xe bị ăn cắp bánh

Tổng thiệt hại trong vụ ăn trộm bánh xe số lượng lớn tại đại lý Chevrolet lên đến hơn 200.000 USD, tương đương gần 4,5 tỷ Đồng.

12