Thông tin mới về tốc độ tối đa

Sẽ cho phép xe chạy nhanh hơn trên đường21:10:2015 | 16:12:45

Sẽ cho phép xe chạy nhanh hơn trên đường

Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới chạy trên đường bộ sẽ được nâng lên so với quy định hiện hành là nội dung chính của một dự thảo thông tư vừa được Bộ Giao thông-Vận tải công bố.