Thông tin mới về Honda SH

So sánh khóa từ của Vespa/Piaggio và ổ khóa sử dụng sóng Smartkey của Honda07:01:2016 | 07:22:05

So sánh khóa từ của Vespa/Piaggio và ổ khóa sử dụng sóng Smartkey của Honda

Bộ khóa thông minh smartkey của Honda SH 2015 sử dụng phương thức truyền sóng tín hiệu, còn Vespa/Piaggio lại sử dụng kiểu từ tính Immobilser.