Thông tin mới về gm

GM muốn “tước” quyền sở hữu xe hơi của khách hàng03:07:2015 | 14:53:41

GM muốn “tước” quyền sở hữu xe hơi của khách hàng

GM cho rằng họ nên có quyền sở hữu với tất cả các mẫu xe của GM ngay cả sau khi bán ra. Khách hàng chỉ có quyền sử dụng mà thôi.