Thông tin mới về gm

Người dùng sẵn sàng chi tiền để kết nối internet cho xe hơi20:10:2015 | 20:00:00

Người dùng sẵn sàng chi tiền để kết nối internet cho xe hơi

Theo khảo sát của AT&T and Ericsson, khách hàng sẵn sàng chi tiền để trang bị hệ thống kết nối internet cho xế hộp của mình.