Thông tin mới về giá xe Toyota

Làm quen với Toyota Camry phiên bản thể thao hơn, giá từ 1,081 tỷ Đồng15:04:2017 | 11:15:16

Làm quen với Toyota Camry phiên bản thể thao hơn, giá từ 1,081 tỷ Đồng

Toyota Camry phiên bản ESport thế thao hơn đã được giới thiệu tại thị trường Thái Lan với giá 1,639 triệu Baht, tương đương 1,081 tỷ Đồng.