Thông tin mới về cú tông mạnh

Qua đường thiếu quan sát, Morgan mui trần nhận cái "kết đắng"22:04:2017 | 09:46:57

Qua đường thiếu quan sát, Morgan mui trần nhận cái "kết đắng"

Khi đang từ lễ hội xe cổ ra về, người cầm lái chiếc Morgan mui trần đã điều khiển xe qua đường thiếu quan sát dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng.