Thông tin mới về bãi đỗ xe

Nhân viên của hãng Tesla phải tranh nhau chỗ đỗ xe mỗi ngày13:04:2017 | 19:46:00

Nhân viên của hãng Tesla phải tranh nhau chỗ đỗ xe mỗi ngày

Hãng Tesla có khoảng 6.000 nhân viên trong khi bãi đỗ xe chỉ đủ chỗ cho 4.500 chiếc ô tô.

12