Thông tin mới về An toàn

Vị trí nguy hiểm nhất trên xe ô tô con và những dấu hiệu nếu thấy, cần hết sức chú ý!30:07:2017 | 09:45:00

Vị trí nguy hiểm nhất trên xe ô tô con và những dấu hiệu nếu thấy, cần hết sức chú ý!

Ô tô con không còn là một phương tiện xa lạ với chúng ta. Sử dụng đã nhiều lần nhưng bạn có biết, đây mới là chỗ ngồi nguy hiểm nhất trên xe?

12