Thông tin mới về An toàn

Lái xe nhỏ, tỷ lệ tử vong cao31:05:2017 | 17:34:21

Lái xe nhỏ, tỷ lệ tử vong cao

Thống kê của IIHS về tỉ lệ tử vong của người lái xe cho thấy những chiếc xe nhỏ nhất là những chiếc xe nguy hiểm nhất.

12